SZKOLENIE Z ZAKRESU RATOWNICTWA CHEMICZNEGO, EKOLOGICZNEGO I TAKTYKI GASZENIA POŻARÓW DLA JEDNOSTEK OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

Celem szkolenia specjalistycznego jest uzupełnienie i ugruntowanie wiedzy teoretycznej oraz doskonalenie umiejętności praktycznych w zakresie taktyki gaszenia pożarów, ratownictwa chemicznego i ekologicznego. Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników zatrudnionych w jednostkach ochrony przeciwpożarowej, którzy posiadają wiedzę teoretyczną oraz praktyczną w zakresie stosowania sprzętu ochrony dróg oddechowych i skóry.

Informacje o szkoleniu.
Terminy szkoleń:
Szczegółowy opis szkolenia

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników, którzy posiadają wiedzę teoretyczną oraz praktyczną w zakresie stosowania sprzętu ochrony dróg oddechowych i skóry.
Celem szkolenia specjalistycznego jest uzupełnienie i ugruntowanie wiedzy teoretycznej oraz doskonalenie umiejętności praktycznych w zakresie taktyki gaszenia pożarów, ratownictwa chemicznego i ekologicznego. Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników zatrudnionych w jednostkach ochrony przeciwpożarowej. Szczególny nacisk położony jest na zagadnienia związane z prowadzeniem działań gaśniczych i ratowniczych w zakładach chemicznych.
W trakcie szkolenia słuchacze doskonalą wiedzę i umiejętności pozwalające prowadzić skuteczne i bezpieczne działania ratownicze podczas awarii i katastrof związanych z pożarem oraz emisją substancji niebezpiecznych do atmosfery powodującą powstanie zagrożenia życia lub zdrowia ludzi oraz środowiska. 

W wyniku realizacji szkolenia słuchacz powinien: 
1. znać: 
- podstawowe parametry fizykochemiczne charakteryzujące substancje niebezpieczne omawiane podczas szkolenia, 
- zasady prowadzenia działań ratowniczych z udziałem substancji niebezpiecznych,
- zasady bezpieczeństwa i higieny pracy podczas akcji ratowniczych, ćwiczeń i szkoleń,
- zasady praktycznej obsługi i zastosowania sprzętu izolującego drogi oddechowe i skórę,
- zasady praktycznej obsługi i zastosowania sprzętu zabezpieczającego przed upadkiem z wysokości,
- zasady przeprowadzenia rozpoznania na miejscu zdarzenia,
- zasady przeprowadzania ewakuacji osoby poszkodowanej z miejsc stwarzających zagrożenie dla życia i zdrowia,
- zasady przeprowadzania dekontaminacji wstępnej. 
- sposoby bezpiecznego zachowania podczas gaszenia pożarów wewnętrznych, 
- identyfikować zagrożenia występujące podczas gaszenia pożarów wewnętrznych, 

2. umieć: 
- składać meldunki o rozwoju zdarzeń i z przebiegu działań zgodnie z zasadami obowiązującymi  w KSRG, 
- zastosować podstawowe techniki prowadzania działań ratowniczych: 
a) pompowanie substancji niebezpiecznej,
b) uszczelnianie, 
c) neutralizacja,
d) dekontaminacja, 
- ewakuować osoby poza strefę zagrożenia, 
- prawidłowo odczytywać i interpretować wskazania przyrządów kontrolno pomiarowych,
- stosować sprzęt ochrony dróg oddechowych i skóry,
- stosować sprzęt zabezpieczający przed upadkiem z wysokości,
- wykonywać czynności resuscytacji krążeniowo-oddechowej,
- stosować zasady i sposoby bezpiecznej pracy, w tym umiejętnie dobierać i używać środków ochrony indywidualnej oraz innych ochron, 
- stosować środki i techniki gaśnicze w sposób bezpieczny i skuteczny podczas gaszenia pożarów wewnętrznych, 

3. mieć ukształtowane postawy: 
- odpowiedzialności za życie ludzi, 
- odpowiedzialności za stan środowiska naturalnego, 
- współodpowiedzialności za bezpieczeństwo swoje i kolegów, 
- odpowiedzialności za stan techniczny sprzętu i urządzeń. 

Program szkolenia

 1. BHP podczas działań ratowniczych, ćwiczeń i szkoleń. 
 2. Zasady ewakuacji osób poszkodowanych ze strefy zagrożenia.
 3. Środki ochrony dróg oddechowych – filtry, pochłaniacze, aparaty powietrzne.
 4. Środki ochrony skóry – ubrania gazoszczelne.
 5. Pompy do przetłaczania substancji niebezpiecznych (kwasów, zasad, ługów, cieczy palnych, cieczy wysokiej lepkości).
 6. Metody i środki techniczne stosowane w usuwaniu nieszczelności. Uszczelnianie mechaniczne, pneumatyczne i wysokociśnieniowe.
 7. Sprzęt zabezpieczający przed upadkiem z wysokości – zajęcia praktyczne na wysokości.
 8. Taktyka działań ratowniczych z udziałem kwasów, zasad i ługów.
 9. Promieniowanie jonizujące, zasady postępowania w przypadku zdarzeń z udziałem materiałów promieniotwórczych.
 10. Zabezpieczenie środowiska po zakończeniu działań, dekontaminacja.
 11. Podstawowe właściwości i parametry fizykochemiczne charakteryzujące substancje niebezpieczne. Piroliza, Backdraft.
 12. Taktyka działań ratowniczych z udziałem amoniaku i wody amoniakalnej. Przetłaczanie amoniaku ciekłego z wykorzystaniem poduszki azotowej.
 13. Taktyka działań ratowniczej z udziałem cieczy łatwopalnych, prowadzenie działań ratowniczych w atmosferze wybuchowej.
 14. Sprzęt kontrolno – pomiarowy wykorzystywany w działaniach ratowniczych. Zasady wykonywania pomiarów, błędy pomiarowe.
 15. Taktyka działań gaśniczych. Piany gaśnicze.
 16. Taktyka działań ratowniczych. Ćwiczenia praktyczna: symulator pożarów wewnętrznych, ewakuacja z przestrzeni zamkniętych, gaszenie pożarów gazów, wejście do pomieszczeń (drzwi).
 17. Ćwiczenia i test w ścieżce treningowej.

  REALIZACJA PROCESU DYDAKTYCZNEGO – ORGANIZACJA SZKOLENIA
 
a) Podstawową formą nauczania jest lekcja, której odpowiada jedna godzina dydaktyczna. Dopuszcza się łączenie dwóch godzin dydaktycznych.
b) Zajęcia dydaktyczne będą realizowane w ciągu czterech dni w układzie: 32 godzin dydaktycznych po 8 godzin dziennie.
c) Zajęcia teoretyczne prowadzone będą dla całej grupy słuchaczy.
d) Z uwagi na zwiększone ryzyko pracy w sprzęcie ochrony dróg oddechowych i skóry oraz w sprzęcie zabezpieczającym przed upadkiem z wysokości zajęcia praktyczne i ćwiczenia będą prowadzone w równoległych grupach nie większych niż 10 osób na jednego prowadzącego.
e) Sprzęt do ćwiczeń praktycznych (pompy, materiały uszczelniające, trenażery) oraz sprzęt ochrony dróg oddechowych i skóry (ubrania gazoszczelne) zapewnia organizator szkolenia.


Wymagania

Kandydat na szkolenie powinien spełniać następujące warunki:
 • posiadać ważne zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do użytkowania sprzętu izolującego drogi oddechowe i skórę, 
 • wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne w zakresie stosowania sprzętu ochrony dróg oddechowych i skóry,
 • brak przeciwwskazań zdrowotnych do próby wysiłkowej i ćwiczeń na ścieżce treningowej (komora dymowa).
 • uczestnicy szkolenia powinni w dniu rozpoczęcia szkolenia dostarczyć podpisaną przez przełożonego kartę uczestnika szkolenia specjalistycznego - stanowiącą załacznik do oferty szkolenia,
 • pracownik uczestniczący w szkoleniu powinien posiadać: ubranie koszarowe, ubranie specjalne, butach bojowym, hełm, kominiarkę, rękawice robocze oraz rękawice bojowe.
Załączniki
Program_szkolenia_straż.pdf

Powrót do Katalogu szkoleń