SZKOLENIE UŻYTKOWNIKÓW SPRZĘTU OCHRONY DRÓG ODDECHOWYCH

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników zakładów przemysłowych. Po zakończeniu szkolenia uczestnicy otrzymują zaświadczenie uprawniające do korzystania ze sprzętu izolującego drogi oddechowe. Celem szkolenia specjalistycznego jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie pracowników do użytkowania sprzętu ochrony dróg oddechowych w zakładzie przemysłowym.
W trakcie szkolenia słuchacze nabywają wiedzę i umiejętności pozwalające skutecznie i bezpieczne posługiwać się sprzętem ochrony dróg oddechowych podczas awarii związanych z emisją substancji niebezpiecznych prowadzącą do powstania zagrożenia życia lub zdrowia ludzi. Korzystanie ze sprzętu ochrony dróg oddechowych zapewnia możliwość wykonywania bezpiecznego nadzoru lub odstawienia instalacji oraz umożliwia ewakuację z miejsc trudno dostępnych lub ze stanowisk pracy, które mają wydłużoną lub utrudnioną drogę ewakuacji.

Informacje o szkoleniu.
Terminy szkoleń:
Szczegółowy opis szkolenia

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników zakładów przemysłowych. Po zakończeniu szkolenia uczestnicy otrzymują zaświadczenie uprawniające do korzystania ze sprzętu izolującego drogi oddechowe. Celem szkolenia specjalistycznego jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie pracowników do użytkowania sprzętu ochrony dróg oddechowych w zakładzie przemysłowym.
W trakcie szkolenia słuchacze nabywają wiedzę i umiejętności pozwalające skutecznie i bezpieczne posługiwać się sprzętem ochrony dróg oddechowych podczas awarii związanych z emisją substancji niebezpiecznych prowadzącą do powstania zagrożenia życia lub zdrowia ludzi. Korzystanie ze sprzętu ochrony dróg oddechowych zapewnia możliwość wykonywania bezpiecznego nadzoru lub odstawienia instalacji oraz umożliwia ewakuację z miejsc trudno dostępnych lub ze stanowisk pracy, które mają wydłużoną lub utrudnioną drogę ewakuacji.

W wyniku realizacji szkolenia słuchacz powinien: 
I. znać: 
- zasady bezpieczeństwa i higieny pracy podczas użytkowania sprzętu ochronnego oraz podczas ćwiczeń i szkoleń z jego wykorzystaniem,
- zasady praktycznej obsługi i zastosowania sprzętu izolującego drogi oddechowe,
II. umieć: 
- stosować sprzęt ochrony dróg oddechowych,
III. mieć ukształtowane postawy: 
- odpowiedzialności za stan techniczny sprzętu i urządzeń. 

Program szkolenia

PLAN NAUCZANIA
1. Środki ochrony dróg oddechowych. 
2. Środki ochrony dróg oddechowych – aparaty powietrzne podciśnieniowe.
3. Środki ochrony dróg oddechowych – aparaty powietrzne nadciśnieniowe. 
4. Środki ochrony dróg oddechowych – aparaty powietrzne z linią wężową i aparat ucieczkowy.

a) Podstawową formą nauczania jest lekcja, której odpowiada jedna godzina dydaktyczna. Jedna godzina dydaktyczna trwa 45 minut. Dopuszcza się łączenie dwóch godzin dydaktycznych. 
b) Na realizację programu szkolenia specjalistycznego przewidziano 3 godzin dydaktycznych, w tym: 
- zajęcia teoretyczne – 0,5 godzin dydaktycznych,
- zajęcia praktyczne – 2,5 godzin dydaktycznych,
c) Zajęcia teoretyczne prowadzone będą dla całej grupy słuchaczy.
d) Z uwagi na zwiększone ryzyko pracy w sprzęcie ochrony dróg oddechowych zajęcia należy prowadzić w grupach nie większych niż 10 osób na jednego prowadzącego.


Wymagania

Uczestnicy szkolenia powinni w dniu rozpoczęcia szkolenia dostarczyć ważne zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do użytkowania sprzętu izolującego drogi oddechowe.

Załączniki
Progr_szkol_spec_użyt_ sprzę_dróg_oddech.pdf

Powrót do Katalogu szkoleń