SZKOLENIE OKRESOWE DLA RATOWNIKÓW CHEMICZNYCH

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które ukończyły szkolenie specjalistyczne dla ratowników chemicznych. Celem szkolenia jest uzupełnienie i ugruntowanie wiedzy teoretycznej i praktycznej pracowników pełniących funkcje ratowników chemicznych w zakładzie przemysłowym.
W trakcie szkolenia słuchacze doskonalą wiedzę i umiejętności pozwalające prowadzić skuteczne i bezpieczne działania ratownicze podczas awarii i katastrof związanych z emisją substancji niebezpiecznych prowadzącą do powstania zagrożenia życia lub zdrowia ludzi oraz środowiska. 

Informacje o szkoleniu.
Terminy szkoleń:
 • 14.10.2019 - 14.10.2019 16 miejsc
Szczegółowy opis szkolenia

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które ukończyły szkolenie specjalistyczne dla ratowników chemicznych. Celem szkolenia jest uzupełnienie i ugruntowanie wiedzy teoretycznej i praktycznej pracowników pełniących funkcje ratowników chemicznych w zakładzie przemysłowym.
W trakcie szkolenia słuchacze doskonalą wiedzę i umiejętności pozwalające prowadzić skuteczne i bezpieczne działania ratownicze podczas awarii i katastrof związanych z emisją substancji niebezpiecznych prowadzącą do powstania zagrożenia życia lub zdrowia ludzi oraz środowiska. 

W wyniku realizacji szkolenia słuchacz powinien: 
I. znać: 
- zasady funkcjonowania ratownictwa chemicznego w zakładzie,
- zadania, obowiązki i uprawnienia ratownika chemicznego,
- podstawowe właściwości i parametry fizykochemiczne charakteryzujące substancje niebezpieczne najczęściej występujących w zakładzie,
- zasady organizacji akcji ratowniczej na terenie zakładu i w ramach systemu SPOT,
- zasady prowadzenia działań ratowniczych,
- zasady bezpieczeństwa i higieny pracy podczas akcji ratowniczych, ćwiczeń i szkoleń,
- zasady współpracy z innymi służbami i podmiotami ratowniczymi, 
- zasady praktycznej obsługi i zastosowania sprzętu izolującego drogi oddechowe i skórę,
- zasady praktycznej obsługi i zastosowania sprzętu zabezpieczającego przed upadkiem z wysokości,
- zasady prowadzenia korespondencji radiowej podczas prowadzenia działań ratowniczych, ćwiczeń i szkoleń,
- zasady przeprowadzenia rozpoznania na miejscu zdarzenia,
- zasady przeprowadzania ewakuacji osoby poszkodowanej z miejsc stwarzających zagrożenie dla życia i zdrowia,
- zasady prowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej,
- zasady przeprowadzania dekontaminacji wstępnej.

II. umieć: 
- składać meldunki o rozwoju zdarzeń i z przebiegu działań, 
- zastosować podstawowe techniki prowadzania działań ratowniczych: 
 • uszczelnianie 
 • neutralizacja 
  - ewakuować osoby poza strefę zagrożenia, 
  - obsługiwać sprzęt łączności radiowej,
  - prawidłowo odczytywać wskazania przyrządów kontrolno - pomiarowych,
  - stosować sprzęt ochrony dróg oddechowych i skóry,
  - stosować sprzęt zabezpieczający przed upadkiem z wysokości,
  - wykonywać czynności resuscytacji krążeniowo-oddechowej,
  - przeprowadzić dekontaminację wstępną na miejscu akcji ratowniczej.

III. mieć ukształtowane postawy: 
- odpowiedzialności za życie ludzi, 
- odpowiedzialności za stan środowiska naturalnego, 
- współodpowiedzialności za bezpieczeństwo swoje i kolegów, 
- odpowiedzialności za stan techniczny sprzętu i urządzeń. 

Program szkolenia

 1. Podstawowe właściwości i parametry fizykochemiczne charakteryzujące substancje niebezpieczne najczęściej występujące na terenie zakładu. Pokaz - laboratorium.
 2. Oznakowanie niebezpiecznych związków chemicznych w transporcie, magazynowaniu. Sprzęt kontrolno-pomiarowy.
 3. Organizacja i taktyka działań w ratownictwie chemicznym.
 4. Zasady ewakuacji, zasady udzielania pierwszej pomocy.
 5. Środki ochrony dróg oddechowych – filtry, pochłaniacze, aparaty powietrzne.
 6. Środki ochrony skóry – ubrania gazoszczelne. Urządzenia współpracujące z CUG.
 7. Sprzęt zabezpieczający przed upadkiem z wysokości. Ewakuacja z przestrzeni zamkniętych.
 8. Ćwiczenia i test w ścieżce treningowej
   
  REALIZACJA PROCESU DYDAKTYCZNEGO – ORGANIZACJA SZKOLENIA
   
  a) Podstawową formą nauczania jest lekcja, której odpowiada jedna godzina
  dydaktyczna. Jedna godzina dydaktyczna trwa 45 minut. Dopuszcza się łączenie dwóch godzin dydaktycznych. 
  b) Zajęcia dydaktyczne będą realizowane w ilości 8-miu godzin dydaktycznych dziennie.
  c) Na realizację programu szkolenia specjalistycznego przewidziano 8 godzin dydaktycznych, w tym: 
  - zajęcia teoretyczne – 3 godzin dydaktycznych,
  - zajęcia praktyczne – 5 godzin dydaktycznych,
  d) Zajęcia teoretyczne prowadzone będą dla całej grupy słuchaczy.
  e) Z uwagi na zwiększone ryzyko pracy w sprzęcie ochrony dróg oddechowych i skóry oraz w sprzęcie zabezpieczającym przed upadkiem z wysokości zajęcia praktyczne i ćwiczenia należy prowadzać w równoległych grupach nie większych niż 10 osób na jednego prowadzącego.
Wymagania

WARUNKI PRZYJĘCIA KANDYDATÓW NA SZKOLENIE

Kandydat na szkolenie powinien spełniać następujące warunki
 1. Brak przeciwwskazań zdrowotnych do próby wysiłkowej i ćwiczeń na ścieżce treningowej (komora dymowa).
 2. Uczestnicy szkolenia powinni w dniu rozpoczęcia szkolenia dostarczyć podpisaną przez przełożonego kartę uczestnika szkolenia specjalistycznego - stanowiącą załącznik do oferty szkolenia.
 3. Posiadać ubranie ochronne oraz obuwie robocze obowiązujące na stanowisku pracy.

Załączniki
Program_szkolenia_spec-okres_rat_ chem.pdf

Powrót do Katalogu szkoleń