SZKOLENIE DLA KANDYDATÓW NA RATOWNIKÓW CHEMICZNYCH

Szkolenie przeznaczone jest dla kandydatów na ratowników chemicznych. Celem szkolenia specjalistycznego jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie pracowników do pełnienia funkcji ratownika chemicznego w zakładzie przemysłowym.
W trakcie szkolenia słuchacze nabywają wiedzę i umiejętności pozwalające prowadzić skuteczne i bezpieczne działania ratownicze podczas awarii i katastrof związanych z emisją substancji niebezpiecznych prowadzącą do powstania zagrożenia życia lub zdrowia ludzi oraz środowiska. 
Słuchacze będą przygotowani do prowadzenia działań ratowniczych w zakresie ratownictwa chemicznego na terenie zakładu przemysłowego oraz w ramach systemu SPOT poza terenem zakładu.

Informacje o szkoleniu.
Terminy szkoleń:
Szczegółowy opis szkolenia

Szkolenie przeznaczone jest dla kandydatów na ratowników chemicznych. Celem szkolenia specjalistycznego jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie pracowników do pełnienia funkcji ratownika chemicznego w zakładzie przemysłowym.
W trakcie szkolenia słuchacze nabywają wiedzę i umiejętności pozwalające prowadzić skuteczne i bezpieczne działania ratownicze podczas awarii i katastrof związanych z emisją substancji niebezpiecznych prowadzącą do powstania zagrożenia życia lub zdrowia ludzi oraz środowiska. 
Słuchacze będą przygotowani do prowadzenia działań ratowniczych w zakresie ratownictwa chemicznego na terenie zakładu przemysłowego oraz w ramach systemu SPOT poza terenem zakładu.

W wyniku realizacji szkolenia słuchacz powinien: 
I. znać: 
- zasady funkcjonowania ratownictwa chemicznego w zakładzie,
- zadania, obowiązki i uprawnienia ratownika chemicznego,
- podstawowe parametry fizykochemiczne charakteryzujące substancje niebezpieczne i właściwości substancji najczęściej występujących w zakładzie, 
- zasady organizacji akcji ratowniczej na terenie Zakładu i w ramach systemu SPOT,
- zasady prowadzenia działań ratowniczych,
- zasady bezpieczeństwa i higieny pracy podczas akcji ratowniczych, ćwiczeń i szkoleń,
- zasady współpracy z innymi służbami i podmiotami ratowniczymi, 
- zasady praktycznej obsługi i zastosowania sprzętu izolującego drogi oddechowe i skórę,
- zasady praktycznej obsługi i zastosowania sprzętu zabezpieczającego przed upadkiem z wysokości,
- zasady prowadzenia korespondencji radiowej podczas prowadzenia działań ratowniczych, ćwiczeń i szkoleń,
- zasady przeprowadzenia rozpoznania na miejscu zdarzenia,
- zasady przeprowadzania ewakuacji osoby poszkodowanej z miejsc stwarzających zagrożenie dla życia i zdrowia,
- zasady prowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej,
- zasady przeprowadzania dekontaminacji wstępnej. 

II. umieć: 
- składać meldunki o rozwoju zdarzeń i z przebiegu działań, 
- zastosować podstawowe techniki prowadzania działań ratowniczych: 
a) uszczelnianie 
b) neutralizacja 
- ewakuować osoby poza strefę zagrożenia, 
- obsługiwać sprzęt łączności radiowej,
- prawidłowo odczytywać wskazania przyrządów kontrolno pomiarowych,
- stosować sprzęt ochrony dróg oddechowych i skóry,
- stosować sprzęt zabezpieczający przed upadkiem z wysokości,
- wykonywać czynności resuscytacji krążeniowo-oddechowej,
- przeprowadzić dekontaminację wstępną na miejscu akcji ratowniczej. 

III. mieć ukształtowane postawy: 
- odpowiedzialności za życie ludzi, 
- odpowiedzialności za stan środowiska naturalnego, 
- współodpowiedzialności za bezpieczeństwo swoje i kolegów, 
- odpowiedzialności za stan techniczny sprzętu i urządzeń. 
Program szkolenia

 1. Organizacja ratownictwa chemicznego w zakładzie przemysłowym, wewnętrzne regulacje prawne.
 2.  Podstawowe właściwości i parametry fizykochemiczne charakteryzujące substancje niebezpieczne. Własności najważniejszych substancji występujących na terenie zakładu. Pokazy – laboratorium.
 3. Oznakowanie niebezpiecznych związków chemicznych w transporcie, magazynowaniu i obrocie.
 4. Taktyka działań w ratownictwie chemicznym i ekologicznym.
 5. Zasady ewakuacji, zasady udzielania pierwszej pomocy.
 6. Zabezpieczenie środowiska po zakończeniu działań, dekontaminacja.
 7. Środki ochrony dróg oddechowych – filtry, pochłaniacze, aparaty powietrzne.
 8. Środki ochrony skóry – ubrania gazoszczelne.
 9. Sprzęt kontrolno – pomiarowy. Metody i środki ograniczające wyciek substancji niebezpiecznej.
 10. Sprzęt zabezpieczający przed upadkiem z wysokości. Ewakuacja z przestrzeni zamkniętych.
 11. Sprzęt łączności, zasady prowadzenia korespondencji radiowej podczas działań ratowniczych.
 12. Ćwiczenia i test w ścieżce treningowej

REALIZACJA PROCESU DYDAKTYCZNEGO – ORGANIZACJA SZKOLENIA 

 1. Podstawową formą nauczania jest lekcja, której odpowiada jedna godzina dydaktyczna. Jedna godzina dydaktyczna trwa 45 minut. Dopuszcza się łączenie dwóch godzin dydaktycznych. 
 2. Zajęcia dydaktyczne będą realizowane w ilości 8-miu godzin dydaktycznych dziennie.
 3. Na realizację programu szkolenia specjalistycznego przewidziano 40 godzin dydaktycznych, w tym: 
 • zajęcia teoretyczne – 19 godzin dydaktycznych,
 • zajęcia praktyczne – 21 godzin dydaktycznych
4. Zajęcia teoretyczne prowadzone będą dla całej grupy słuchaczy.
5. Z uwagi na zwiększone ryzyko pracy w sprzęcie ochrony dróg oddechowych i skóry oraz w sprzęcie zabezpieczającym przed upadkiem z wysokości ćwiczenia i zajęcia praktyczne należy prowadzić w równoległych grupach nie większych niż 10 osób na jednego prowadzącego.

Wymagania

WARUNKI PRZYJĘCIA KANDYDATÓW NA SZKOLENIE

Kandydat na szkolenie powinien spełniać następujące warunki:
 • posiadać ważne zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pełnienia funkcji ratownika chemicznego oraz użytkowania sprzętu izolującego drogi oddechowe i skórę, 
 • posiadać ważne zaświadczenie psychologiczne stwierdzające brak przeciwwskazań do pełnienia funkcji ratownika chemicznego,
 • brak przeciwwskazań zdrowotnych do próby wysiłkowej i ćwiczeń na ścieżce treningowej (komora dymowa).
 • uczestnicy szkolenia powinni w dniu rozpoczęcia szkolenia dostarczyć podpisaną przez przełożonego kartę uczestnika szkolenia specjalistycznego - stanowiącą załącznik do oferty szkolenia,
 • posiadać ubranie ochronne oraz obuwie robocze obowiązujące na stanowisku pracy.

Załączniki
Program_szkolenia_spec_rat_ chem.pdf

Powrót do Katalogu szkoleń