Programy szkoleń
SZKOLENIE DLA KANDYDATÓW NA RATOWNIKÓW CHEMICZNYCH
Data utworzenia: 2019-08-05 06:12:02 UTC

Szkolenie przeznaczone jest dla kandydatów na ratowników chemicznych. Celem szkolenia specjalistycznego jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie pracowników do pełnienia funkcji ratownika chemicznego w zakładzie przemysłowym.
W trakcie szkolenia słuchacze nabywają wiedzę i umiejętności pozwalające prowadzić skuteczne i bezpieczne działania ratownicze podczas awarii i katastrof związanych z emisją substancji niebezpiecznych prowadzącą do powstania zagrożenia życia lub zdrowia ludzi oraz środowiska. 
Słuchacze będą przygotowani do prowadzenia działań ratowniczych w zakresie ratownictwa chemicznego na terenie zakładu przemysłowego oraz w ramach systemu SPOT poza terenem zakładu.

SZKOLENIE OKRESOWE DLA RATOWNIKÓW CHEMICZNYCH
Data utworzenia: 2019-08-05 11:16:11 UTC

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które ukończyły szkolenie specjalistyczne dla ratowników chemicznych. Celem szkolenia jest uzupełnienie i ugruntowanie wiedzy teoretycznej i praktycznej pracowników pełniących funkcje ratowników chemicznych w zakładzie przemysłowym.
W trakcie szkolenia słuchacze doskonalą wiedzę i umiejętności pozwalające prowadzić skuteczne i bezpieczne działania ratownicze podczas awarii i katastrof związanych z emisją substancji niebezpiecznych prowadzącą do powstania zagrożenia życia lub zdrowia ludzi oraz środowiska. 

SZKOLENIE Z ZAKRESU RATOWNICTWA CHEMICZNEGO, EKOLOGICZNEGO I TAKTYKI GASZENIA POŻARÓW DLA JEDNOSTEK OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ
Data utworzenia: 2019-08-06 09:51:48 UTC

Celem szkolenia specjalistycznego jest uzupełnienie i ugruntowanie wiedzy teoretycznej oraz doskonalenie umiejętności praktycznych w zakresie taktyki gaszenia pożarów, ratownictwa chemicznego i ekologicznego. Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników zatrudnionych w jednostkach ochrony przeciwpożarowej, którzy posiadają wiedzę teoretyczną oraz praktyczną w zakresie stosowania sprzętu ochrony dróg oddechowych i skóry.

SZKOLENIE UŻYTKOWNIKÓW SPRZĘTU OCHRONY DRÓG ODDECHOWYCH
Data utworzenia: 2019-08-06 06:00:18 UTC

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników zakładów przemysłowych. Po zakończeniu szkolenia uczestnicy otrzymują zaświadczenie uprawniające do korzystania ze sprzętu izolującego drogi oddechowe. Celem szkolenia specjalistycznego jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie pracowników do użytkowania sprzętu ochrony dróg oddechowych w zakładzie przemysłowym.
W trakcie szkolenia słuchacze nabywają wiedzę i umiejętności pozwalające skutecznie i bezpieczne posługiwać się sprzętem ochrony dróg oddechowych podczas awarii związanych z emisją substancji niebezpiecznych prowadzącą do powstania zagrożenia życia lub zdrowia ludzi. Korzystanie ze sprzętu ochrony dróg oddechowych zapewnia możliwość wykonywania bezpiecznego nadzoru lub odstawienia instalacji oraz umożliwia ewakuację z miejsc trudno dostępnych lub ze stanowisk pracy, które mają wydłużoną lub utrudnioną drogę ewakuacji.

INNE FORMY ZAJĘĆ
Data utworzenia: 2019-09-05 06:19:19 UTC

Wyżej wymienione programy szkoleń nie wyczerpują zakresu tematycznego zajęć organizowanych przez CERGA.
 
 Program zajęć i forma przekazywanej wiedzy mogą zostać dostosowane do oczekiwań osób zainteresowanych współpracą.