Ratownictwo chemiczne
Jubileusz Systemu Pomocy w Transporcie Materiałów Niebezpiecznych SPOT
Data utworzenia: 2020-12-14 06:16:12 UTC
Autor: Wacław Kozioł

Minęło już 20 lat od powołania do życia Systemu Pomocy w Transporcie Materiałów Niebezpiecznych SPOT.
Jubileusz jest okazją do przypomnienia, że inicjatywa ta w sposób znaczący przyczyniła się do poprawy bezpieczeństwa w transporcie.
Częścią systemu są Zakładowe Straże Pożarne funkcjonujące w Grupie Azoty. 
Najciekawsze interwencje podejmowane w ostatnich latach przez nasza jednostkę zostały przedstawione na stronie CERGA. 

Zjawiska towarzyszące uwolnieniu amoniaku
Data utworzenia: 2020-12-01 06:25:24 UTC
Autor: Wacław Kozioł

Poznanie procesów fizycznych towarzyszących wypływowi amoniaku mają ułatwić ocenę sytuacji i podjęcie optymalnych działań w przypadku awarii związanej z uwolnieniem amoniaku, a tym samym przyczynić się do podniesienia skuteczności prowadzonych działań ratowniczych. W poniższym artykule wykorzystano wnioski z eksperymentów prowadzonych we Francji zawarte w sprawozdaniach z roku 1969 i 1999.

Amoniak – substancja (nie)znana
Data utworzenia: 2020-11-24 06:26:34 UTC
Autor: Wacław Kozioł

Wydawać by się mogło, że amoniak jest substancją dobrze znaną i bez trudu można znaleźć wiele informacji na temat jego właściwości i to co dla nas ratowników jest istotne również na temat prowadzenia działań ratowniczych w przypadku zdarzeń związanych z zagrożeniem stwarzanym przez tą substancję. Czy jest tak rzeczywiście?

Kontakt ciekłego amoniaku i wody – wnioski z doświadczeń.
Data utworzenia: 2020-11-24 06:23:42 UTC
Autor: Wacław Kozioł

Przy kontakcie ciekłego amoniaku i wody zachodzą dwa zjawiska: parowanie amoniaku i tworzenie wody amoniakalnej. Powszechnie znany jest gwałtowny charakter zachodzących procesów. Trudno jednak znaleźć informacje o zależnościach ilościowych pomiędzy nimi. W artykule przedstawiono wnioski z prowadzonych w skali laboratoryjnej eksperymentów.

Awaryjna wymiana zaworów w zbiornikach zawierających chlor lub amoniak
Data utworzenia: 2020-07-13 06:43:08 UTC
Autor: Wacław Kozioł, Robert Barszcz

  Użytkowanie zbiorników zawierających substancje niebezpieczne wiąże się z ryzykiem wystąpieniem różnego rodzaju zagrożeń. Szczególny przypadek stanowią sytuacje, w których uszkodzeniu ulegają zawory zbiorników zawierających substancje toksyczne pod ciśnieniem, w stopniu uniemożliwiającym ich otwarcie i opróżnienie. 
  W celu przeprowadzenia bezpiecznego procesu opróżniania uszkodzonych zbiorników w Zakładowej Straży Pożarnej Grupy Azoty PUŁAWY opracowano metodę wymiany uszkodzonych zaworów w pojemnikach zawierających chlor lub amoniak. 
  W artykule opisano założenia organizacyjno-techniczne proponowanej metody. 

Wykorzystanie parametrów dotyczących stężeń substancji niebezpiecznych w środowisku pracy w działaniach ratowniczych
Data utworzenia: 2020-01-29 06:53:43 UTC
Autor: Wacław Kozioł, Robert Barszcz

Do oceny bezpiecznego poziomu narażenia na substancje występujące w środowisku pracy, czyli dla zwykłego, rutynowego toku pracy stosowane są NDS, NDSCh i NDSP. Wartości te ustalane są przez władze państwowe i są definiowane jako najwyższe dopuszczalne stężenia dla trzech przedziałów czasowych.
Powyższe limity można wykorzystać do oszacowania poziomu zagrożenia, identyfikacji potencjalnych skutków i do podjęcia decyzji o działaniach ochronnych.
W niniejszym artykule zostały podane definicje oraz kluczowe różnice pomiędzy omawianymi parametrami.

Progi narażenia służące do oceny poziomu zagrożenia w przypadku uwolnienia substancji niebezpiecznych do atmosfery
Data utworzenia: 2020-01-29 06:38:47 UTC
Autor: Wacław Kozioł, Robert Barszcz

Do określenia poziomu zagrożenia stosowane są różne zdefiniowane, graniczne wartości stężeń oraz dawki substancji niebezpiecznych. W artykule omówiono najbardziej znane i szeroko wykorzystywane progi stężeń substancji niebezpiecznych. Kryteria dotyczące narażenia publicznego w większości zostały opracowane w USA i są szeroko stosowane w krajach Europy. Są to: AELG, TEEL, ERPG, PAC. 
Powyższe limity można wykorzystać do oszacowania poziomu zagrożenia, identyfikacji potencjalnych skutków i do podjęcia decyzji o działaniach ochronnych.
W niniejszym artykule zostały podane definicje progów wg różnych kryteriów oraz  omówiono różnice między nimi. 

Wybrane parametry stężeń progowych oraz współczynniki przeliczania jednostek
Data utworzenia: 2020-01-29 06:21:54 UTC
Autor: Wacław Kozioł, Robert Barszcz

Zgodnie z „Zasadami organizacji ratownictwa chemicznego i ekologicznego w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym” jedną z pierwszych czynności jaka powinna zostać wykonana na miejscu awarii chemicznej jest rozpoznanie substancji chemicznej i miejsca zdarzenia oraz wyznaczenie strefy zagrożenia poprzez stosowanie dostępnych przyrządów wykrywczych i pomiarowych. Kolejnym zagadnieniem jest ocena zagrożenia wewnątrz wyznaczonej strefy.
W celu ułatwienia oraz przyspieszenia wykonania takiej oceny opracowano tabelę zawierającą wartości PAC, granic wybuchowości oraz współczynników pozwalających przeliczyć stężenia podane w ppm na mg/m3 oraz podane w mg/m3 na ppm dla wybranych substancji niebezpiecznych.

Specyfika działań z ciekłym amoniakiem
Data utworzenia: 2019-09-03 04:55:32 UTC
Autor: Barszcz Robert

W trakcie interwencji z substancjami niebezpiecznymi rękawice montowane w ubraniach gazoszczelnych mają zapewnić ochronę chemiczną i gazoszczelność ubrania. Często pomija się jednak wpływ wysokiej lub niskiej temperatury na stosowane ochrony osobiste.
Doświadczenie pokazuje oddziaływanie ciekłego amoniaku na rękawice stosowane w ubraniach gazoszczelnych.

System Pomocy w Transporcie Mateiałów Niebezpiecznych SPOT
Data utworzenia: 2019-08-22 11:02:06 UTC
Autor: Kozioł Wacław

Materiały niebezpieczne należą do towarów gospodarczych, które codziennie w dużych ilościach przewożone są transportem drogowym, kolejowym, morskim czy lotniczym. 
W 2000 r. producenci zrzeszeni w Polskiej Izbie Przemysłu Chemicznego pragnąc służyć swoją pomocą przy usuwaniu skutków awarii związanych z transportem materiałów niebezpiecznych powołali System Pomocy w Transporcie Materiałów Niebezpiecznych SPOT.