Zakładowa Straż Pożarna


MISJA:

Zapewnienie trwałego poczucia bezpieczeństwa i wspieranie działań podejmowanych przez inne komórki organizacyjne

WIZJA:

Być skuteczną jednostką ochrony przeciwpożarowej, otwartą na potrzeby otoczenia i aktywnie na nie reagującą, optymalnie wykorzystując możliwości i środki finansowe.

WARTOŚCI:

Profesjonalizm, Bezpieczeństwo, Środowisko

STRATEGIA:

Kluczowym zasobem Zakładowej Straży Pożarnej sa tworzący ją ludzie.
Ich profesjonalizm i umiejętności zespołowego i indywidualnego działania umożliwiają realizację naszej misji.
Dążymy do ciągłego doskonalenia umiejętności, rozwiązań organizacyjnych i technicznych w celu bardziej efektywnego działania i wzmocnienia zaufania interesariuszy.
Zachowując stałą gotowość do podjęcia działań ratowniczych i modyfikując zakres naszego działania zgodnie z potrzebami otoczenia, chcemy osiągnąć zadowolenie związanych z naszą działalnością interesariuszy.


Historia Zakładowej Straży Pożarnej


Jednostka została utworzona w 1964 roku - jeszcze przed rozpoczęciem produkcji w zakładach. Powstanie i rozwój jednostki zostały opisane w odrębnym artykule, zamieszonym w zakładce „Ciekawostki”.
Zapraszamy do zapoznania się z publikacją.
Historia ZSP

Struktura ZSP


Siły i środki Zakładowej Straży Pożarnej zapewniają podjęcie skutecznych działań w przypadku powstania zagrożenia na terenie własnego działania. 
Zakładowa Straż Pożarna składa się z komendy (11 osób) oraz jednostki interwencyjnej (80 osób). Stan etatowy zmiany to 20 osób, minimalny 14 osób. Całodobowy dyżur w budynku straży pełni również lekarz i ratownik medyczny lub pielęgniarka.
  

Zadania Zakładowej Straży Pożarnej


 Do podstawowych zadań Zakładowej Straży Pożarnej należy:
 1. zapewnienie sił i środków do zwalczania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia, prowadzenie działań ratowniczych w przypadku wystąpienia pożaru, awarii chemicznej, innych miejscowych zagrożeń,
 2. prowadzenie działań ratowniczych poza terenem zakładów w ramach SPOT i KSRG,
 3. przygotowanie i analiza planów na wypadek powstania zagrożenia,
 4. koordynacja działań mających na celu realizację ustawowych obowiązków nałożonych na zakład o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej,
 5. podejmowanie działań mających na celu zapobieganie powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożaru, awarii lub innego miejscowego zagrożenia oraz przygotowanie warunków do prowadzenia skutecznej akcji ratowniczej, 
 6. rozpoznawanie i analiza występujących zagrożeń oraz zastosowanych zabezpieczeń,
 7. kontrola przestrzegania przepisów pożarowych,
 8. podejmowanie innych działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa ludzi i mienia na terenie zakładów i w miejscowościach sąsiednich, które mogą zostać dotknięte skutkami awarii,
 9. ustalanie rodzajów i ilości, kontrola i konserwacja podręcznego sprzętu gaśniczego, ratowniczego oraz sprzętu ochrony dróg oddechowych na terenie całego zakładu,
 10. prowadzenie szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej, doskonalenia zawodowego strażaków oraz szkolenia ratowników chemicznych,
 11. zapewnienie sprawnego funkcjonowania Centrum Edukacji Ratowniczej Grupy Azoty CERGA,
 12. wykonywanie prac wymagających użycia specjalistycznego sprzętu i ochron osobistych,
 13. współpraca z Państwową Strażą Pożarną.

Wyszkolenie


Specyfika pracy w Zakładowej Straży Pożarnej powoduje, że wymagane są najwyższe kwalifikacje zawodowe. Wszyscy strażacy mają obowiązek uzyskania kwalifikacji w szkołach bądź w ośrodkach szkolenia Państwowej Straży Pożarnej. Wymagane jest również poznanie procesów technologicznych, specyficznych dla zakładu zagrożeń, oraz bardzo dobra znajomość taktyki prowadzenia działań gaśniczych i ratowniczych w obiektach przemysłowych. Dodatkowe umiejętności zdobywane są podczas szkoleń wewnętrznych i zewnętrznych. Szczególnie wysokie wymagania stawiane są przed kadrą dowódczą i pracownikami prewencji pożarowej. 

Wyposażenie Zakładowej Straży Pożarnej

Samochody gaśnicze i specjalne:
 • 5 samochodów wodno-pianowych - przystosowanych do gaszenia dużych pożarów cieczy palnych,
 • 2 samochody proszkowo-śniegowe - służące do gaszenia pożarów cieczy palnych oraz urządzeń elektrycznych pod napięciem, 
 • 3 samochody ratownictwa chemiczno-ekologicznego,
 • 2 karetki ratownictwa medycznego,
 • 1 podnośnik hydrauliczny o wysokości roboczej 44m,
 • samochody operacyjne i kwatermistrzowskie.
Zdjęcia oraz opisy samochodów gaśniczych i specjalnych zostały zamieszczone w zakładce „Galeria”.
Zapraszamy do Galerii

Ponadto na wyposażeniu Zakładowej Straży Pożarnej znajdują się:
 • Działko wodno-pianowe o wydajności 6700 l/min na przyczepce - 4 szt.
 • Działko wodno-pianowe o wydajności 2400 l/min na przyczepce - 2 szt.
 • Działka wodno-pianowe przenośne o wydajności od 1500 do 4000 l/min - 9 szt.
 • Przyczepa ciężarowa PTC 2-9 - 1 szt.
 • Agregat piany lekkiej FOMAX - 3 szt.
 • Agregat piany lekkiej APL 100 - 1 szt.
 • Agregat proszkowy AP-250 - 2 szt.
 • Pompa szlamowa - 3 szt.
 • Motopompa - 2 szt.
 • Pompy (wirowe, perystaltyczne, membranowa, śrubowa do cieczy o wysokiej lepkości) i węże do substancji niebezpiecznych;
 • Zestaw do przetłaczania gazów skroplonych;
 • Ubrania gazoszczelne;
 • Aparaty powietrzne.

Poza wymienionym wyposażeniem Zakładowa Straż Pożarna dysponuje także sprzętem wykonanym specjalnie na potrzeby usuwania nieszczelności. Jest również zaopatrzona w zapas różnorodnych materiałów do tego celu: gumy butylowej, vitonu, specjalnych mas, obejm i kaset. 
 

Dziedziny ratownictwa


Posiadane wyposażenie i kwalifikacje pozwalają na prowadzenie działań ratowniczych w większości dziedzin ratownictwa. 
Charakter zagrożeń występujących w zakładzie powoduje, że dominującymi dziedzinami są walka z pożarami ze szczególnym uwzględnieniem gaszenia pożarów obiektów przemysłowych, ratownictwo chemiczne i ekologiczne. Informacje dotyczące przygotowania jednostki do prowadzenia działań ratowniczych w tych dziedzinach ratownictwa można znaleźć w innych artykułach umieszczonych na stronie. 

Istotne znaczenie ma również ratownictwo medyczne. Wszyscy pracownicy ZSP posiadają kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy medycznej, który jest recertyfikowany co trzy lata. Na wyposażeniu ZSP znajduje się samochód ratownictwa medycznego z pełnym wyposażeniem pozwalającym na stały monitoring funkcji życiowych poszkodowanego. Zespół wyjazdowy karetki składa się z kierowcy i ratownika - pracownicy ZSP oraz lekarza i ratownika medycznego lub pielęgniarki. 

Działalność jednostki poza zakładem


Troska o bezpieczeństwo nie ogranicza się do terenu zakładów. Jednostka bierze udział w działaniach ratowniczych poza zakładem w ramach  Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego – KSRG i Systemu Pomocy w Transporcie Materiałów Niebezpiecznych – SPOT. Posiadane siły i środki, oraz specjalistyczna wiedza, jaką posiada kadra pozwalają na podejmowanie działań ratowniczych w przypadku powstania awarii lub pożarów z udziałem niebezpiecznych substancji chemicznych w transporcie lądowym lub w innym zakładzie. Więcej informacji na temat SPOT zamieszczono w artykule System SPOT
 
W ramach powołanego w 2014 roku Zespołu Ochrony Przeciwpożarowej nasza jednostka współpracuje z zakładowymi strażami pożarnymi, zakładowymi służbami ratowniczymi i Kopalnianą Stacją Ratownictwa Górniczego Siarkopol działającymi w innych zakładach grupy kapitałowej Grupa Azoty. 
Bierzemy również aktywny udział w pracach Podkomisji ds. jednostek ochrony przeciwpożarowej działającej przy Polskiej Izbie Przemysłu Chemicznego.